1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Danusia i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Danusia.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze, a także na stronie Willi www.willadanusia.pl

2 Doba Hotelowa

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Przedłużenie doby hotelowej może nastąpić tylko w przypadku dostępności miejsc, Willa może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

3 Rezerwacja i rejestracja

 1. Podstawą do rejestracji Gościa jest okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby nie wynajmujące pokoi w Willi mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Willi lub innych osobach przebywających w Willi.
 5. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości 100 zł za pokój w momencie złożenia rezerwacji lub maksymalnie do 7 dni od wysłania potwierdzenia.
 6. Brak dokonania przedpłaty w podanym terminie jest równoznaczny z anulacją rezerwacji.
 7. Po dokonaniu wpłaty rezerwacja może być anulowana wg. harmonogramu:
 • rezygnacja do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwrot 100% przedpłaty
 • rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwrot 50% przedpłaty
 1. W przypadku rezygnacji ze zwrotem wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie 7 dni przed rozpoczęciem pobytu lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu przedpłata w całości przepada.
 3. Pozostała kwota za pobyt rozliczana jest w dniu przyjazdu płatnością gotówką.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez gościa podczas jego trwania nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat.
 5. Jeżeli pobyt Gościa w Willi miał mieć miejsce w terminach wysokiego sezonu, Willa będzie miała prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

4 Usługi

 1. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Willa ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Willi,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

5 Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Willa zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Willa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Willi.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Willi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Willi w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów PPOŻ obowiązujących na terenie Willi.

6 Odpowiedzialność Willi

 1. Willa nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy Willi czy poza terenem Willi.

7 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Willi.

8 Cisza nocna

 1. W Willi obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

9 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje pracownik.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

10 Postanowienia dodatkowe

 1. Willa akceptuje obecności zwierząt. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Willi.
 2. W Willi i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Willi, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Willi.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

11 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermaleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 3/30, 00-337 Warszawa.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Thermaleo można skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usługi dla celów podatkowych. Administrator przetwarza także dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług hotelowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu - usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelowych – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później; danych pozyskanych w związku z monitoringiem – przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usuwane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub numeru i serii dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy o usługi noclegowe.
 11. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione poprzez portal rezerwacyjny, biuro podróży, klientów korporacyjnych lub innych pośredników, to informacje na temat zakresu przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Plac Dietla 6, 34-460 Szczawnica

519 067 680

info@willadanusia.pl

© 2016 Thermaleo Plus Sp. z o.o. - All rights reserved

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand